Полоцкий государственный университет

Polotsk
State
University

Yabanc? ??renciler i?in ?niversitede Haz?rl?k fak?ltesinde haz?rl?k program? mevcuttur. Yabanc? vatanda?lar bireysel s?zle?melere ba?l? olarak e?itilmektedir. S?zle?meye g?re e?itim al?n?rken k?t?phane ve okuma odalar?, bilgisayar s?n?flar? kullan?lmaktad?r.

E?itim ?creti 2014-2015 ??retim y?l?nda – 1 750 USD.

E?itim s?resi - 10 ay: 1 Eyl?l’den 30 Haziran’a kadar.

??renciler gelince dersler ba?lanmaktad?r, ??renciler 15 Kas?m’a kadar gelebilmektedir.

??rencilere rus?a ve gelecekteki mesleklerin dersleri okutulmaktad?r. Esas 3 ?e?it meslek t?r? var.

Meslek t?r? Dersler Saat
S?zel Rusdili 840
Rusedebiyat? 108
B?lgesel co?rafya 108
Bilgisayar 72
Ekonomi (S?zel +Say?sal) Rusdili 840
Ekonomi 108
Matematik 108
Bilgisayar 72
Teknik (Say?sal) Rusdili 840
Matematik 72
Fizik 72
Kimya 72
Bilgisayar 72

E?itim tamamlayan ??renciler,dil bilgisi seviyesini ve gelecekteki meslek derslerinin derecesini s?navlarda g?steriyorlar. ??renciler, s?nav? ba?ar?yla tamamlad?ktan sonra sertifika almaya hak kazanmaktad?r.Bu sertifika Belarus’un,Rusya’n?n ve Ukrayna’n?n di?er ?niversitelerinde ge?erlidir.